SELSKAPER  OG ROLLER

Hva er forskjellen mellom RSL og MLR ?
Svar: Flyplassen skal hete Moss Lufthavn Rygge (MLR). Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) er det sivile driftsselskapet som skal sørge for den daglige driften.

Hvem skal drive flyplassen ?
Svar:
137 luftving på Rygge Flystasjon skal drive Moss Lufthavn Rygge på  vegne av generalinspektøren for Luftforsvaret, som innehar konsesjonen. Dette innbærer et operativt og sikkerhetsmessig ansvar for flyplassdriften. Flyplasssjef er oberst Erik Arff Gulseth. Han er også sjef for 137 luftving, den operative enheten på den militære flystasjonen. Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) skal stå for den forretningsmessige driften.

Hva er Forsvarets rolle i prosjektet ?
Svar:
Det er Luftforsvaret som har konsesjon for å drive sivil flytrafikk på Rygge- og som blir operativt ansvarlig ved Moss Lufthavn Rygge. Luftforsvaret vil ha det styringsmessige ansvaret for den daglige driften, innenfor rammen av de til enhver tid gjeldene  konsesjonsvilkår og basert på nærmere avtaler med den sivile operatøren Rygge Sivile Lufthavn  AS (RSL). Forsvarsbygg er grunneier på Rygge og har i tillegg ansvar for infrastruktur som rullebane, avvisningsanlegg, banelys og andre operative anlegg og installasjoner.

Hvem eier Moss Lufthavn Rygge ?
Svar:
Både Forsvaret og Rygge Sivile Lufthavn AS eier Moss Lufthavn Rygge-. Luftforsvaret er konsesjonsinnehaver og eier dermed rettighetene til å drive sivil flytrafikk fra Rygge, Forsvarsbygg er grunneier, mens driftsselskapet Rygge Sivile lufthavn AS (RSL) eier terminalbygg og parkeringsanlegg. RSl er et aksjeselskap som eies av Olav Thon (40%), Orkla (40%), Østfold Energi (15%), Østfold fylkeskommune (5%).

Skal den militære og den sivile virksomheten bruke den samme rullebanen og det samme kontrolltårnet?
Svar:
Ja, den sivile flyvirksomheten skal bruke den eksisterende infrastruktur på Rygge flystasjon. Dette inkluderer blant annet rullebanen, taksebaner, kontrolltårn og brann- og redningstjeneste.

Hvem skal ha ansvar for drift og bemanning av kontrolltårnet?
Svar:
Det er Avinor som har hatt og som også i framtiden skal ha ansvaret for drift og bemanning av kontrolltårnet.

INVESTERINGER

Hvor mye vil flyplassen koste Forsvaret?
Svar:
Fra dag én har det været en forutsetning at den sivilie flyplassen ikke skal koste Forsvaret noe. I avtaleverket kommer det klart fram at RSL skal dekke alle direkte og indirekte kostnader Forsvaret påføres som følge av planlegging/ prosjektering, etablering, drift og vedlikehold av Moss Lufthavn Rygge. Gode avtaler med det sivile driftsselskapet RSL gir betydelig reduserte driftskostnader for Forsvaret. I tillegg oppgraderes flyplassen vesentlig for å tilfredsstille sivile krav, noe som igjen gir økt sikkerhet og tilgjengelighet for Forsvaret. 

MILJØ

Blir alle miljøhensyn ivaretatt?
Svar:
En utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Østfold setter strenge miljøkrav knyttet til militær og sivil drift på Rygge. Blant annet regulerer utslippstillatelsen forbruk og utslipp av baneavising- og flyavisingsvæske. Tillatelsen forutsetter et omfattende miljøovervåkingsprogram, internkontroll, beredskapsplaner, og rapporteringssystem for å hindre at miljøet ikke blir skadelidende.

Vil avisingsvæske havne i Vansjø?
Svar: Det er bygd en ny og moderne avvisningsplattform på flyplassen. Her skal all væske samles opp i tette tanker, men soppsamlingsbassenger langs taksebaner skal samle opp det som renner av flyene under taksing. Det er gravd grøfter for å avskjære grunnvannet som faller mot Vansjø- for å lede det til oppsamlingsbassengene. Det som havner her skal til Movars renseanlegg på Fuglevik.

Vil Forsvaret kunne avgi mer areal til den sivile flyplassen?
Svar:
Ja, det er lagt opp til at den sivile flyplassen kan utvides sørover – mot avvisningsplattformen.

Hva er åpningstidene på den sivile flyplassen- og hvem bestemmer dem?
Svar:
Samferdselsdepartementet har gitt tillatelse til at den sivile lufthavnen holde åpent for sivile flygninger mellom kl. 06:30 og kl. 23:30 alle dager i uken.

Hva består dagens militære aktivitet på Rygge av?
Svar:
Rygge flystasjon er en av luftforsvarets største avdelinger og flere enn 800 personer har sitt daglige virke på stasjonen. Fra Rygge opererer 720- skvadronen sine Bell 412 – helikoptre og FOR EKSEMPEL/ 717- skvadronen sine fly av typen DA-20 Jet Faldcon og 330 skvadronen sine Sea King redningshelikoptre.

Jobbmuligheter på flyplassen?
Svar: Klikk her for oppdatert informasjon.

Hvilke flyselskaper skal fly fra Rygge?
Svar: Klikk her for oppdatert informasjon.